10.05.2016.

Pavasara dārza svētki

03.05.2016.

Latvijas dabas fonds meklē saimniecības, kas apsaimnieko bioloģiski vērtīgos zālājus
Latvijas Dabas fonds apzina iespējas īstenot bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) atjaunošanas projektu un meklē saimniecības, kuras vēlētos līdzdarboties šāda projekta īstenošanā. Aicina pieteikties saimniecības, kuras dabas teritorijās apsaimnieko BVZ un vēlas tos paplašināt vai uzlabot to bioloģisko daudzveidību.
Saimniecības var pieteikties līdz 20. maijam aizpildot un atsūtot anketu. Anketā jānorāda informācija par šobrīd apsaimniekotajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem un saimniecības plāniem zālāju platību palielināšanai vai to bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Aizpildītās anketas jāsūta uz e-pastu ldf@ldf.lvvai uz pasta adresi: Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010.
Projekta mērķis ir palielināt apsaimniekotu dabisko zālāju platības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, kā arī uzlabot to bioloģisko daudzveidību. Iesaiste projektā dos iespēju tā ietvaros palielināt apsaimniekojamo zālāju platību, tādējādi veicinot gan sociāli ekonomisko aktivitāti reģionos, gan Latvijas lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākotnei.
Atbilde tiks sniegta visiem anketas iesniedzējiem ne vēlāk kā līdz šī gada 30. jūlijam.
Atkarībā no ieinteresēto saimniecību vajadzībām, projektā tiek plānots veikt šādas zālāju atjaunošanas darbības:
 • Novākt krūmus/kokus aizaugušajās zālāju platībās un atjaunot zālājus;
 • Uzlabot piekļuvi tiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus saimnieki būtu gatavi apsaimniekot, taču pēdējā laikā to nedara, jo zālāji ir grūti pieejami (nepieciešams ieguldījums infrastruktūras uzlabošanā – piemēram, jāierīko caurtekas, jāuzlabo ceļu segums vai jāveic citi, nelieli infrastruktūras uzlabojumi);
 • Palielināt savvaļas augu sugu daudzveidību zālājos;
 • Izveidot ganības un ganību infrastruktūru;
 • Atjaunot ar krūmiem aizaugušas parkveida pļavas/ganības  (atbrīvot kokos un krūmos ieaugušus ozolus u.c. lapu kokus kas kādreiz auguši klajākos, parkveidīgos apstākļos);
 • Atbrīvot zālājus no gārsas, suņuburkšķa, nātrēm u.c. ekspansīvajām sugām;
 • Sagatavot zālājus regulārai apsaimniekošanai (ciņu līdzināšana, kūlas un sūnas likvidēšana, u.t.t.).
 • Plānojam, ka projekta izpildes laiks varētu būt 2017.-2020. gads un saimniecībā zālāju atjaunošanas darbi varētu notikt 3 gadus pēc kārtas (ja nepieciešams).
Vairāk informācijas 
http://ldf.lv/lv/article/latvijas-dabas-fonds-mekle-saimniecibas-kas-dabas-teritorijas-apsaimnieko-biologiski

31.03.2016.

Biedrība Talsu pauguraines dabas parka atbalsts realizēs projektu “LATVIJA Talsu pakalnos”
Projektu “LATVIJA Talsu pakalnos mērķis ir apzināt un atdzīvināt Talsu novada kultūrvēsturisko mantojumu, iedrošināt un iedvesmot jauniešus izzināt savu dzimtu, mājvietu un ciemu vēsturi, apzināt Latvijas attīstības ceļā nozīmīgo personību dzīvesstāstus, stiprināt paaudžu saiknes un veidot jauniešos lokālpatriotismu, piederību savam novadam un Latvijai, kā arī veicināt jauniešu radošo potenciālu.
No 1.aprīļa līdz 1. jūnijam notiks kultūrvēstures darbu konkurss, un tā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 25.maijam.

Nolikums  -  Konkursa nolikums. 

Piedaloties konkursā, jaunieši var nokļūt projekta “LATVIJA Talsu pakalnos” jauno kultūrvēstures pētnieku vasaras skolā, kas notiks no 4. līdz 8. jūlijam dabas parkā “Talsu pauguraine”. Vasaras skolā jauniešiem būs iespēja padziļināt zināšanas par sava novada kultūrvēsturi, ar ekspertu palīdzību apgūt dažādas pētniecības metodes, izmēģināt tās praksē, uzlabot pētniecisko darbu izstrādes un noformēšanas prasmes un iemaņas komandas darbā.
Projekta vadītāja Ilze Indriksone, kontakti - pauguraine@inbox.lv, t.29287285
 
 
Egita Sudakova
biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”
valdes priekšsēdētāja

14.10.2015.

Piedalāmies lauku ceļotāju dienās.
17. oktobrī lauku ceļotāju dienās no mūsu puses piedalās 2 saimniecības:
Dzīvnieku dārzs un atpūta "Koklītēs" un 
lauku saimniecība "Kurzemnieki"
 
 
Vairāk info:
 

10.09.2014.

Rudens dārza svētki Kurzemniekos.

14.08.2014.

Dārza svētki "Kurzemniekos".

14.08.2014.

Zāļu dienas video.

05.06.2014.

Zāļu dienas pasākums aktīvās atpūtas vietā „Rīti”.

13.05.2014.

Pavasara dārza svētki "Kurzemniekos"

01.11.2013.

Par foto plenēru Talsu paugurainē.
Svētdien, 2013. gada 3.novembrī  biedrība „Talsu fotoklubs” sadarbībā ar biedrību „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” rīko pirmo fotoplenēru dabas parkā „Talsu pauguraine”.
Pasākuma dalībniekus lūdz pulcēties 7:00 pie Talsu Tautas nama, lai kopīgi dotos sagaidīt saullēktu Kamparkalnā.
Šādus plenērus plānots rīkot gada garumā, lai dažādos gadalaikos iemūžinātu dabas parka skaistumu un dabas vērtības.
 
Vairāk informācijas : Andris Reinholds 26460800
 
TPDPA valdes priekšsēdētāja
Egita Sudakova

28.10.2013.

Uzaicinājums uz projekta "Efektīva līdzdalība zaļākam novadam" noslēguma konferenci
Biedrība „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts" ielūdz biedrus, sadarbības partnerus un interesentus uz projekta "Efektīva līdzdalība zaļākam novadam" noslēguma konferenci š.g 31.oktobrī 15:00 Talsu novada Laucienes pagasta "Mežmājā".

Dienas kārtībā:
 • Projekta kopsavilkums, rezultātu apskats (projekta vadītāja E.Sudakova);
 • Īepazīšanās ar biedrības "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts" 2013.-2018. startēģiju (Stratēģijas izstrādes vadītaja I.Indriksone);
 • Lekcija "Kā veicināt teritorijas ilgtspēju" ( mg.oec. L. Sūniņa);
 • Diskusija- „Iespējas uz izaicinājumi nākotnē”;
 • "Eiropas birzs" apskate
Dalību lūdzu apstiprināt līdz š.g. 29.otobrim elektroniski segita@apollo.lv, vai telefoniski 29279461.
 
Plānotā aktivitāte ir projekta „Efektīva līdzdalība zaļākam novadam” daļa un tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” līdzekļiem.
 
Biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” vārdā
valdes priekšsēdētāja
Egita Sudakova

01.10.2013.

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu
Īpaši aizsargājamā teritorija – dabas parks „Talsu pauguraine” izveidots 1987. gadā, un tas atrodas Talsu novada Lībagu, Laucienes un Laidzes pagastos. Dabas parks ir iekļauts Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā kā „B” tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.
2012. gada oktobrī ir uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde, to izstrādā vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian&LithuanianEnvironment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV – 1010, tālr. 67242411,www.environment.lv). 

Šī gada 25. oktobrī plkst. 15:00 Talsu novada pašvaldības telpās lielajā zālē (I korpuss, Kareivju ielā 7, Talsos) notiks dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti, it sevišķi zemes īpašnieki, kuru nekustamais īpašums atrodas dabas parka teritorijā. Sanāksmes dalībnieki tiks informēti par dabas vērtībām dabas parka teritorijā, plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem un dabas parka funkcionālo zonējumu turpmākajiem 10 gadiem. 
Ar dabas aizsardzības plānu no š.g. 10. oktobra var iepazīties:
 • Talsu novada pašvaldības administratīvā centra 1.korpusā foajē, Kareivju ielā 7, Talsos darba dienās un darba laikā;
 •  Pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv ( sadaļā "Attīstība"/"Paziņojumi) un izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā ‘’Aktualitātes).
Priekšlikumus rakstiski var sūtīt līdz 2013. gada 31. oktobrim uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai telefaksu 67242466, vai e-pastu:elle@environment.lv
Ziņa pārpublicēta no www.talsi.lv

17.09.2013.

Aicina uz dabas parka Talsu pauguraine dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmi
Informējam, ka dabas parka „Talsu pauguraine” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas otrā sanāksme notiks šī gada 13.septembrī plkst. 13:00 Talsos, Kareivju ielā 7, Talsu administratīvā centra mazajā zālē (I korpuss, 1.stāvs).
Uzraudzības grupas sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji iepazīstinās ar sagatavoto plāna darba variantu, kurā iekļauta informācija par bioloģiskajām vērtībām dabas parka teritorijā,  kā arī priekšlikumi teritorijas zonējumam un apsaimniekošanas pasākumiem.
Dabas aizsardzības plāna darba versija
lejupielādējama mājaslapā http://www.environment.lv/
sadaļā „Jaunumi” vai http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/pasakumu_kalendars1/event/1978/

17.09.2013.

Kurzemnieki izstādē "Rīga Food 2013"
Kurzemes tūrisma asociācija pirmo reizi organizē kopīgu stendu reģiona mājražotājiem izstādē „Rīga Food 2013”, kas norisinās starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” no 4. līdz 7.septembrim.
mob.tel.: 29279461 e-pasts: segita@apollo.lvDabas parka teritorija ir iezīmīga ar to, ka tās siluets – reljefa pacēlums ar mežiem, saskatāms no galvenajiem ceļiem jau tuvojoties Talsiem. Tieši paugurainais reljefs ar savām īpatnībām nosaka ainavisko dažādību, turklāt tā vislabāk izteikta atklātajās, pārskatāmajās lauku kultūrainavās.
Mūs atbalsta
atbalsta