21.05.2018.

Dārza svētki kurzemniekos!

21.05.2018.

Piedzīvojums dabā Talsu paugurainē!
Raidījuma "Piedzīvojums dabā" veidotāji viesojās pie mums, un viņu piedzīvotais tagad apskatāms divos raidījumos:
https://vimeo.com/270198947
https://vimeo.com/268856326

07.05.2017.

Dārza svētki Kurzemniekos

05.12.2016.

ĪSTENOTS PROJEKTS „Talsu pauguraine”!
Dabas parka „Talsu pauguraine” kopējā platība ir 3671 ha un tas ietilpst triju Talsu novada pagastu teritorijās – Laidzes, Laucienes un Lībagu. Dabas parks dibināts 1987. gadā, taču tas jau kopš 1977. gada pastāv kā aizsargājamo ainavu apvidus.

Biedrība „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” ir dibināta 2000. gada 5.maijā ar mērķi, aktivizēt sava reģiona iedzīvotājus savstarpējai sadarbībai un līdzdarbībai pašvaldības lēmumu pieņemšanā dzīves kvalitātes uzlabošanai ,kā arī veikt pētījumus un izstrādāt projektus dabas aizsardzības un vides kvalitātes uzlabošanai un labvēlīga fona radīšanai reģiona sociāli ekonomiskai attīstībai.

Dabas parka teritorija ir iezīmīga ar to, ka tās siluets – reljefa pacēlums ar mežiem, saskatāms no galvenajiem ceļiem jau tuvojoties Talsiem no Rīgas puses. Tieši paugurainais reljefs ar savām īpatnībām nosaka ainavisko dažādību, turklāt tā vislabāk izteikta atklātajās, pārskatāmajās lauku kultūrainavās. Šis ir viens no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu, vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. 52% no teritorijas aizņem meži (skujkoku un jauktu koku), nereti sastopami introducētu koku stādījumi.
Biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” šogad īstenoja Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Talsu pauguraine”, kas tika iesniegts un atbalstīts konkursa ietvaros aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

31.10.2016.

Seminārs

27.09.2016.

Pirmais solis Talsu pauguraines dabas aizsardzības plāna ieviešanā!
Biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Talsu pauguraine”, kas tika iesniegts un atbalstīts konkursa ietvaros aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir piešķirts informācijas aktualizēšanai par dabas parku, digitālas kartes un informatīvā materiāla sagatavošanai, velomaršrutu marķējuma atjaunošanai 69 km garumā, kā arī informācijas plākšņu atjaunošanai un esošo tūrisma objektu uzturēšanas un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai aktīvās atpūtas vietā “Rīti”.

Projekta mērķis ir uzsākt dabas parka “Talsu pauguraine” dabas aizsardzības plāna ieviešanu, sagatavojot ieteikumus teritorijas apmeklētājiem un būtiskāko informāciju par publiski pieejamām rekreācijas iespējām, apskates objektiem, takām un velomaršrutiem un atjaunojot tūrisma infrastruktūru, veicinot veselīgu dzīvesveidu un teritorijas izmantošanu dabas un aktīvās atpūtas tūrismā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5993,60 no tām EUR 5008,00 ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un EUR 985,60 – biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” līdzfinansējums. Projekts jāīsteno līdz 2016.gada 31.oktobrim.

Šobrīd par dabas parku “Talsu pauguraine” nav pieejama aktuāla informācija par publiski pieejamajiem rekreācijas resursiem un infrastruktūru, kā arī pamatinformācija ar noteikumiem parka apmeklētajiem. Teritorijā ir vairāki objekti, kuri vairs netiek uzturēti un nav publiski pieejami, taču informācija par tiem joprojām ir tūrisma materiālos. Nepieciešams aktualizēt un ievietot informāciju publiski pieejamajās mājaslapās, apkopot to viegli saprotamā un uztveramā digitālā kartē, kuru pēc nepieciešamības var lejup lādēt dažādos datu nesējos vai izdrukāt. Apmeklētāju ērtībai informatīvajā materiālā būs nodalītas atpūtas vietas, kuru apmeklēšana ir bez maksas un kurās nav nepieciešama iepriekšēja saskaņošana, un tās vietas, kur nepieciešams ierašanos saskaņot ar apsaimniekotāju vai maksāt par teritorijas apmeklējumu. Aktualizētā informācija tiks ievietota biedrības mājaslapā www.talsupauguraine.lv un nosūtīta arī citiem tūrisma informācijas sniedzējiem.

Viens no publiski pieejamajiem rekreācijas resursiem dabas parkā ir izziņas takas un aktīvās atpūtas vieta “Rīti”, kuru izveidojusi un uztur biedrība “Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”. Pirms vairākiem gadiem izveidotajās takās un atpūtas vietā tiks atjaunotas tiltiņu un laipu koka konstrukcijas, no jauna izgatavotas 18  informācijas plāksnes, atjaunoti 8 soli, 6 atkritumu urnas, izkopts takas koridors1,7 km garumā, kā arī citi apsaimniekošanas pasākumi.
 
Ilze Indriksone
biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”
projekta vadītāja
Tālrunis: 29287285
E-pasts: pauguraine@inbox.lv

30.08.2016.

Projekts “LATVIJAS ceļš Talsu pakalnos”.
Projekta mērķis bija apzināt un atdzīvināt Talsu novada kultūrvēsturisko mantojumu, iedrošināt un iedvesmot jauniešus izzināt savu dzimtu, mājvietu un ciemu vēsturi, apzināt Latvijas attīstības ceļā nozīmīgo personību dzīvesstāstus, stiprināt paaudžu saiknes un veidot viņos lokālpatriotismu, piederību savam novadam un Latvijai. Paldies Nacionālajai apvienībai par atbalstu valsts finansējuma piešķiršanā šim projektam!

Šogad, jūlija sākumā, notika jauno kultūrvēstures pētnieku ekspedīcija dabas parkā „Talsu pauguraine”. Jaunieši ieguva zināšanas par sava novada vēsturi, paaugstināja prasmes pētniecisko darbu izstrādē un uzlaboja iemaņas komandas darbā.

10.05.2016.

Pavasara dārza svētki

03.05.2016.

Latvijas dabas fonds meklē saimniecības, kas apsaimnieko bioloģiski vērtīgos zālājus
Latvijas Dabas fonds apzina iespējas īstenot bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) atjaunošanas projektu un meklē saimniecības, kuras vēlētos līdzdarboties šāda projekta īstenošanā. Aicina pieteikties saimniecības, kuras dabas teritorijās apsaimnieko BVZ un vēlas tos paplašināt vai uzlabot to bioloģisko daudzveidību.
Saimniecības var pieteikties līdz 20. maijam aizpildot un atsūtot anketu. Anketā jānorāda informācija par šobrīd apsaimniekotajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem un saimniecības plāniem zālāju platību palielināšanai vai to bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Aizpildītās anketas jāsūta uz e-pastu ldf@ldf.lvvai uz pasta adresi: Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010.
Projekta mērķis ir palielināt apsaimniekotu dabisko zālāju platības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, kā arī uzlabot to bioloģisko daudzveidību. Iesaiste projektā dos iespēju tā ietvaros palielināt apsaimniekojamo zālāju platību, tādējādi veicinot gan sociāli ekonomisko aktivitāti reģionos, gan Latvijas lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākotnei.
Atbilde tiks sniegta visiem anketas iesniedzējiem ne vēlāk kā līdz šī gada 30. jūlijam.
Atkarībā no ieinteresēto saimniecību vajadzībām, projektā tiek plānots veikt šādas zālāju atjaunošanas darbības:
  • Novākt krūmus/kokus aizaugušajās zālāju platībās un atjaunot zālājus;
  • Uzlabot piekļuvi tiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus saimnieki būtu gatavi apsaimniekot, taču pēdējā laikā to nedara, jo zālāji ir grūti pieejami (nepieciešams ieguldījums infrastruktūras uzlabošanā – piemēram, jāierīko caurtekas, jāuzlabo ceļu segums vai jāveic citi, nelieli infrastruktūras uzlabojumi);
  • Palielināt savvaļas augu sugu daudzveidību zālājos;
  • Izveidot ganības un ganību infrastruktūru;
  • Atjaunot ar krūmiem aizaugušas parkveida pļavas/ganības  (atbrīvot kokos un krūmos ieaugušus ozolus u.c. lapu kokus kas kādreiz auguši klajākos, parkveidīgos apstākļos);
  • Atbrīvot zālājus no gārsas, suņuburkšķa, nātrēm u.c. ekspansīvajām sugām;
  • Sagatavot zālājus regulārai apsaimniekošanai (ciņu līdzināšana, kūlas un sūnas likvidēšana, u.t.t.).
  • Plānojam, ka projekta izpildes laiks varētu būt 2017.-2020. gads un saimniecībā zālāju atjaunošanas darbi varētu notikt 3 gadus pēc kārtas (ja nepieciešams).
Vairāk informācijas 
http://ldf.lv/lv/article/latvijas-dabas-fonds-mekle-saimniecibas-kas-dabas-teritorijas-apsaimnieko-biologiski

31.03.2016.

Biedrība Talsu pauguraines dabas parka atbalsts realizēs projektu “LATVIJA Talsu pakalnos”
Projektu “LATVIJA Talsu pakalnos mērķis ir apzināt un atdzīvināt Talsu novada kultūrvēsturisko mantojumu, iedrošināt un iedvesmot jauniešus izzināt savu dzimtu, mājvietu un ciemu vēsturi, apzināt Latvijas attīstības ceļā nozīmīgo personību dzīvesstāstus, stiprināt paaudžu saiknes un veidot jauniešos lokālpatriotismu, piederību savam novadam un Latvijai, kā arī veicināt jauniešu radošo potenciālu.
No 1.aprīļa līdz 1. jūnijam notiks kultūrvēstures darbu konkurss, un tā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 25.maijam.

Nolikums  -  Konkursa nolikums. 

Piedaloties konkursā, jaunieši var nokļūt projekta “LATVIJA Talsu pakalnos” jauno kultūrvēstures pētnieku vasaras skolā, kas notiks no 4. līdz 8. jūlijam dabas parkā “Talsu pauguraine”. Vasaras skolā jauniešiem būs iespēja padziļināt zināšanas par sava novada kultūrvēsturi, ar ekspertu palīdzību apgūt dažādas pētniecības metodes, izmēģināt tās praksē, uzlabot pētniecisko darbu izstrādes un noformēšanas prasmes un iemaņas komandas darbā.
Projekta vadītāja Ilze Indriksone, kontakti - pauguraine@inbox.lv, t.29287285
 
 
Egita Sudakova
biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”
valdes priekšsēdētāja

14.10.2015.

Piedalāmies lauku ceļotāju dienās.
17. oktobrī lauku ceļotāju dienās no mūsu puses piedalās 2 saimniecības:
Dzīvnieku dārzs un atpūta "Koklītēs" un 
lauku saimniecība "Kurzemnieki"
 
 
Vairāk info:
 

10.09.2014.

Rudens dārza svētki Kurzemniekos.

14.08.2014.

Dārza svētki "Kurzemniekos".

14.08.2014.

Zāļu dienas video.

05.06.2014.

Zāļu dienas pasākums aktīvās atpūtas vietā „Rīti”.

mob.tel.: 29279461 e-pasts: segita@apollo.lvDabas parka teritorija ir iezīmīga ar to, ka tās siluets – reljefa pacēlums ar mežiem, saskatāms no galvenajiem ceļiem jau tuvojoties Talsiem. Tieši paugurainais reljefs ar savām īpatnībām nosaka ainavisko dažādību, turklāt tā vislabāk izteikta atklātajās, pārskatāmajās lauku kultūrainavās.
Mūs atbalsta
atbalsta